Home About Diary Visitors' book e-Shop How to help Links Contact

Research methods

Nowadays various methods are being used in Slovakia and elsewhere to obtain data on large carnivores including their distribution, abundance, population structure, ecology, behaviour and conflicts with humans. Obtaining such results requires a systematic approach to work. In this section we mention some of the most effective methods. A combination of these methodologies over the long term could produce fairly realistic information on the species studied.

Camera traps

Automatické kamery vyhotovujú snímky alebo krátke videozáznamy po ich aktivácii pri vstúpení zvieraťa pred objektív. Kamery umiestňujeme na pravidelné prechody zveri, k zdrojom potravy a vody, na miesta jej oddychu a pod. Spúšťanie záznamu je podmienené prerušením laserového lúča, pohybom zvieraťa, jeho telesnou teplotou alebo kombináciou viacerých. Výkonný blesk, príp. infračervený žiarič umožňujú robiť záznamy aj počas noci. Podľa typu použitej pamäťovej karty môžu uložiť až niekoľko tisíc snímok. Ku každej snímke zaznamenávajú ďalšie charakteristiky, ako napr. dátum, čas, teplotu, fázu mesiaca, príp. GPS polohu. Viac ...

Genetics

V rokoch 2005-06 Slovak Wildlife Society prispela zrejme k prvému ukončenému výskumu medveďov na Slovensku použitím tzv. "neinvazívnych" metód na získavanie vzoriek pre genetickú analýzu. Neinvazívne metódy, ako zbieranie srsti a trusu, majú niekoľko výhod oproti iným metódam (napr. odoberanie vzoriek zo zastrelených zvierat) vrátane možnosti zbierať vzorky bez toho, aby boli zvieratá vyrušované a tiež ich získať od väčšieho počtu rôznych jedincov. Štúdia od autorov Milana Paunovica z Natural History Múzea v Belehrade a Duska Cirovica z Belehradskej Univerzity sa skutočnila potom, ako zástupca Slovenskej republiky ponúkol štyroch jedincov medveďa hnedého pre zvýšenie nízkeho počtu populácie medveďov v Srbsku. Srbskí vedci dostali za úlohu vypracovať štúdiu realizovateľnosti, medzi jej cieľmi bolo určiť, či by medvede zo Slovenska boli vhodné na tento účel. Slovak Wildlife Society zabezpečila vzorky medvedej srsti a trusu zozbieraných z lokalít Tatranského národného parku a Národného parku Nizke Tatry počas činnosti v rámci projektu BEARS. Viac ...

Telemetry

Prvé výsledky vo výskume medveďov hnedých na Slovensku použitím rádiotelemetrie dosiahli Poliaci. Výskumníci z Tatranskiego Parku Narodowego a Instytutu Ochrony Przyrody PAN (Polska Akademia Nauk) odchytili niekoľko medveďov v Tatrách a Bieszczadoch na juhu Poľska, aby zmerali veľkosť územia používaného jednotlivými medveďmi ("domovský okrsok"), študovali spôsob ich života a lepšie porozumeli konfliktom vo vzťahu medveď–človek. Po použití anestézie boli medveďom nasadené obojky s rádiovysielačom. Nasledovne boli naspäť vypustené a ich pohyb bol sledovaný pomocou špeciálneho rádioprijímača.

Zistilo sa, že niektoré medvede prekročili hranicu na Slovensko. Počas rokov 2000-2003 medvedia samica v Tatrách používala územie 136 km2, sčasti v Poľsku a sčasti na Slovensku. Len počas jedného roka 2004, samec chytený v tom istom pohorí používal územie 170 km2, pričom približne polovica bola na uzemí Slovenska. Tzv. "domovský okrsok" obrovského samca chyteného v Bieszczadzkom Parku Narodowom bol ešte väčší, za menej ako rok sa pohyboval na území 266 km2. Viac ...

Tracking / sign survey

Na Poľane sa metóda mapovania pobytových znakov (stopy, trus a pod.) doteraz uskutočnila 3 krát. Naposledy to bolo v rámci Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) a priľahlom okolí v novembri 2007. Mapovanie prebiehalo podľa vopred dohodnutých pravidiel. Celé územie bolo dopredu spracované na mapách v mierke 1: 10 000, kde boli zakreslené jednotlivé trasy. Trasy začínali z vopred stanovených lokalít. Jednu trasu prechádzala minimálne dvojica mapovateľov. Každá dvojica prechádzala tu istú trasu jeden krát za deň v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich dní z dôvodu vylúčenia duplicity identifikácie pobytových znakov – stôp. Na 32 trasách bolo rozdelených 71 mapovateľov, ktorí mali k dispozícii mapku trasy (viedla väčšinou po lesných cestách, turistických a poľovníckych chodníkoch), pravítko (slúži na meranie stôp) a ceruzku, ktorou boli zistené skutočnosti zakreslené do mapky. Viac ...

Direct observation

V dňoch 29. júna – 1. júla 2007 sme sa spolu s kameramanom Rasťom Dobrovodským zúčastnili sčítania medveďov v Malej Fatre, ktoré organizovala správa Národného parku Malá Fatra. Vo dvojiciach sme sa rozdelili na jednotlivé stanovištia s predpokladaným výskytom medveďa, ktoré sme počas troch dní mali sledovať pomocou ďalekohľadu alebo monokulára. S Rasťom sme sa dostali na náš pridelený úsek Steny v piatok večer. Ešte ten deň a nasledujúce ráno sme videli početné množstvo jeleňov vrátane tzv. škôlok – jeleníc s mladými aj menších stád samcov po oboch stranách hlavného hrebeňa, ale žiadneho medveďa. Po chladnej noci v spacákoch na hrebeni sme sa preto rozhodli presunúť nižšie. Viac ...

Collection and analysis of scats

Na vyhodnotenie potravy medveďov žijúcich na území Tatier a Fatry, sa zozbieralo spolu 373 vzoriek trusu v čase od marca do novembra 2001-2003. Každá vzorka sa premývala cez sitko a zložky sa skúmali a identifikovali. Rastlinný materiál tvoril 90,8% celkového množstva všetkých vzoriek a výpočtom sa zistilo, že tvorí 83,5% toho, čo medvede skonzumujú. Potrava medveďov sa obmieňa podľa ročných období. Zelená vegetácia, prevažne tráva/ostrica a byliny, dominovali na jar a v skorom lete, keď ich nahradili lesné plody (čučoriedky, maliny, brusnice, jarabina) v júli-októbri. Obzvlášť skoro na jar a v neskorom lete veľa medveďov využívalo zdroje potravy pochádzajúcej od človeka, vrátane miest, kde poľovníci prikrmujú jeleniu a diviačiu zver, poľnohospodárske plodiny na poliach (kukurica, jačmeň, pšenica), ďalej sú to odpadky a aj ovocie zo sadov (jablká, slivky). V žiadnej skúmanej vzorke sa nenašli zvyšky dobytka alebo oviec. Hmyz, hlavne osy a mravce sa vyskytoval oveľa častejšie a vo väčšom množstve ako veľké cicavce napr. srny, jelene a diviaky. Viac ...

Questionnaire surveys

Aby sme lepšie spoznali úroveň vedomostí a názory domáceho obyvateľstva na veľké šelmy na Slovensku, poverili sme absolventku vysokej školy Institute for Wildlife Biology and Game Management vo Viedni, ktorá nám navrhla a vyhodnotila verejný prieskum pomocou dotazníkov. Porovnali sme odpovede viac ako 1100 obyvateľov miest a dedín, žiakov, poľovníkov, lesníkov, pastierov oviec a turistov z dvoch okresov, jeden s vysokým výskytom týchto šeliem, druhý s veľmi nízkym. Tieto dotazníky pre nás distribuovali študenti stredných škôl. Niektorí z nich to robili s ozajstným nadšením, hoci museli čeliť rôznemu postoju respondentov. Pre študentov to bola dobrá skúsenosť a my sme sa sa týmto spôsobom dozvedeli o vzťahu ľudí k týmto zvieratám. Každý respondent po vyplnení dotazníka dostal leták, do ktorého sme zahrnuli základné informácie o medveďoch, vlkoch a rysoch na Slovensku. Prieskum trval od mája 2003 do februára 2004 a bol sponzorovaný SWS zo zdrojov ekoturizmu a tiež britskou organizáciou BTCV. Viac ...

Semi-structured interviews

Rozsah a súvislosti predačných útokov na ovciach veľkými šelmami v r. 2001-03 boli skúmané na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Osemnásť z 19-ich správnych regiónov so stálou prítomnosťou medveďa aj vlka a ďalších dvoch so stálou prítomnosťou vlka ale nie medveďa sme navštívili počas augusta a septembra, aby sme zistili podmienky chovu oviec na salašoch, straty a antipredačné preventívne opatrenia.

Výsledky sú v súlade s niekoľkými všeobecnejšími vlastnosťami konfliktov šelmy-dobytok aj inde v Európe, napríklad zaznamenané straty sú najväčšie v prípade vlka a najmenšie v prípade rysa a celková škoda je menšia ako 1% dostupného dobytka. Na Slovensku je podľa našich výsledkov strata oviec medveďom pomerne malá a menšia ako v niekoľkých regiónoch v Európe, kde bol oveľa nižší počet šeliem. Pravdepodobne toto je aspoň čiastočne spôsobené stálou prítomnosťou pastierov a používaním niektorých preventívnych opatrení aj to, že je relatívny dostatok iných zdrojov potravy. Vysoké straty boli všeobecne spájané s nízkou starostlivosťou a/alebo nedostatočnými preventívnymi ochrannými opatreniami. Viac ...