Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Semináre zamerané na ľudské dimenzie


V piatok a sobotu 1. – 2. júla 2011 v hoteli Borová Sihoť v Liptovskom Hrádku sme spolu s Ministerstvom životného prostredia SR a vďaka podpore z Alertis organizovali prvé zo serií seminárov zameraných na pochopenie a vytýčenie kľúčových otázok týkajúcich sa medveďa hnedého a jeho manažmentu na Slovensku.

Zúčastnilo sa ho 39 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia z radov lesníkov na národnej a regionálnej úrovni, Ministerstva životného prostredia SR, národných parkov, neziskových organizácií, polície, poľovníkov, predstaviteľov obcí, Štátnej ochrany prírody SR, výskumníkov, vyšetrovateľov škôd, urbárskych spoločenstiev a včelárov.

Seminár koordinoval pán profesor Alistair Bath z Memorial Univerzity v Newfoundland v Kanade, ktorý má skúsenosti pri práci s rôznymi záujmovými skupinami pre otázky veľkých šeliem v Európe, napríklad z Bulharska a Chorvátska.

Ministerstvo životného prostredia SR privítalo účastníkov pri inovatívnom procese spolupráce, výmene názorov a prepracovania sa ku riešeniam na základe konsenzu. Ministerstvo vyjadrilo svoju podporu tohto procesu a ochotu využiť návrhy účastníkov.

Skupina sa dohodla na spoločných pravidlách a úlohe každého člena tohto pracovného tímu.

Odsúhlasil sa spoločný cieľ prepracovať sa k pochopeniu a určeniu kľúčových otázok týkajúcich sa medveďa hnedého a jeho manažmentu na Slovensku. Načrtla sa spoločná vízia:

"Životaschopná populácia medveďa žijúca v prirodzenom prostredí s minimom konfliktov s ľuďmi".

Identifikovalo sa mnoho podstatných faktorov: nedostatočné vedecké poznatky, obmedzená informovanosť verejnosti, synantropné medvede, opatrenia na ochranu oviec, širšie preventívne opatrenia, nelegálny lov, legislatíva, vrátane regulovania lovu, stabilita rozhodnutí, korupcia, nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi štátnymi orgánmi, dopad infraštruktúry a rozvoja.

Ďalšia diskusia sa týkala zvýšenia odborných poznatkov a aký druh informácií je potrebný. Obsahovala informácie o počtoch populácie, trende, vekovej štruktúre, úmrtnosti (nelegálny lov, doprava, poľovanie, prirodzená úmrtnosť), o vhodnosti biotopov a o legislatíve.

Skupina podporila spôsob, akým bol seminár koordinovaný, prístupe založenom na ľudských dimenziách, vizuálnom znázornení, výsledkom ktorého bolo 19 plagátov, zaznamenávajúcich priebeh a obsah diskusie. Pre porozumenie obsahu a charakteru plagátov je potrebné prečítať si pravidlá diskusie.

Skupina sa dohodla, že takýto proces je potrebný pre úspešné vymedzenie náročných úloh manažmentu medveďa hnedého. Vyjadrili potrebu ďalšieho stretnutia v blízkej budúcnosti, koordinovaného tým istým spôsobom, keďže prvé stretnutie zanechalo dojem, že sa urobil dostatočný krok vpred.

Ďalší seminár bude zameraný na prehlbenie vedomostí o medveďoch, bude zahrňovať prezentácie niekoľkých členov tejto pracovnej skupiny. Snahou bude tiež zahrnúť ďalšie kľúčové záujmy, aby sa dosiahol úspešný výsledok.