Home About Diary Visitors' book e-Shop How to help Links Contact

Odpadky a medvede v Demänovskej doline

Demänovská dolina dokázala pri správnom nakladaní s odpadmi a ich zabezpečení, ktoré boli do roku 1999 prístupné medveďom, vyriešiť bezpečnosť návštevníkov, pritom mať poriadok v okolí umiestnenia a skladovania odpadov a v neposlednej miere celkový estetický pohľad na okolie reštauračných a stravovacích zariadení v doline.

V roku 1999 sa v Demänovskej doline (hlavne lokalita Lúčky a Záhradky) vyskytovali časté návštevy medveďov v okolí reštauračných a stravovacích zariadení, na parkoviskách a pri bytovkách v lokalite Staré koliesko. Vtedy pracovníci ochrany prírody Správy NAPANT-u pracoviska Liptovský Hrádok v spolupráci s vtedajším Okresným úradom životného prostredia, úsekom štátnej správy v odpadovom hospodárstve a odborom ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši začala vykonávať systematické dozory zamerané na plnenie povinností pôvodcu odpadu a jeho zabezpečenia pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle platného zákona o odpadoch. Bolo skontrolovaných 29 rekreačných a stravovacích zariadení, 3 parkoviská, okolie bytoviek 2 jaskýň s prístupovými cestami.

Kontroloval sa spôsob zhromažďovania komunálneho odpadu (zberné nádoby, miesta uloženia nádob, ich uzatvorenie), spôsob uzatvorenia lapačov tukov a zabezpečenie pravidelného odvozu. Popritom sme sa venovali neustálej osvete správcov zariadení produkujúcich odpady, s dôrazom na význam správneho nakladania s odpadmi v súvislosti so zamedzením alebo odučením synantropných medveďov od ľahko dostupnej potravy.

Jednoznačne sa nám potvrdili, že všetky nedostatočné spôsoby nakladania s odpadmi boli príčinou zvýšenej návštevnosti medveďov. Medvede tu nachádzali náhradný ľahko dostupný zdroj potravy a občas dochádzalo pri ich vyrušení aj k nepríjemným stretom s ľuďmi.

S výsledkov každého vykonaného štátneho dozoru kontrolovaného subjektu bol spísaný zápis. V prípade zistených nedostatkov boli uložené nápravné opatrenia s udaním termínu ich odstránenia.

Sústavným každoročným štátnym dohľadom ako aj strážnou službou NAPANT-u (jar, jeseň) všetkých kontrolovaných subjektov sa podarilo odstrániť možné náhradné zdroje ľahko dostupnej potravy pre medveďov a môžeme konštatovať, že od roku 2004 – 2005 nie sú zaznamenané v Demänovskej doline návštevy medveďov z dôvodu hľadania potravy.

V súčasnej dobe sú nádoby s odpadmi umiestnené v uzamykateľných prístreškoch alebo priestoroch samotných rekreačných či stravovacích zariadení nedostupných pre medveďa, lapače tukov sú tiež zabezpečené proti otvoreniu medveďom a je zabezpečený pravidelný odvoz odpadu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o dosiahnutie takejto bezkonfliktnej situácie, že v týchto preventívnych aktivitách treba naďalej pokračovať všetkými zainteresovanými.

Ing. Zuzana Kaliská
bývalá pracovníčka ŠOP SR S-NAPANT