Home About Diary Visitors' book e-Shop How to help Links Contact

Seminar on large carnivores at the population level

As part of a European Commission (EC) project to increase public awareness of large carnivores, a seminar was held in Bratislava on 11th February on "Large carnivores – proposed EC guidelines and current questions in the Czech Republic and Slovakia". The seminar was prepared by the Slovak and Czech Environment Ministries in cooperation with the State Nature Conservancy of the Slovak Republic and with the participation of Dr. Valeria Salvatori from the Institute of Applied Ecology in Rome. We were the only Slovak non-governmental organisation invited.

Cieľom projektu je:
(a) v krajinách výskytu veľkých šeliem zvýšiť všeobecnú informovanosť občanov o tejto problematike,
(b) zlepšiť chápanie otázok ochrany veľkých šeliem vo väzbe na EU smernicu o biotopoch a
(c) podporiť diskusiu o novom usmernení pre veľké šelmy na úrovni populácií, ktoré bolo prezentované dňa 21. februára 2007 počas zasadnutia vedeckej skupiny pre smernicu o biotopoch.

Hlavnou myšlienkou seminára bolo zdôrazniť to, že susediace krajiny majú spoločné populácie medveďa, vlka a rysa. Napríklad až 40 percent vlkov máme spoločných so susednými štátmi. Znamená to, keďže vlčie svorky majú teritóriá veľké desiatky až stovky kilometrov štvorcových, častokrát prekročia hranicu a preto sa raz pohybujú na Slovensku inokedy napríklad v Poľsku. Čo sa deje v jednej krajine, vrátane ochrany, odstrelu aj iných opatrení, má vplyv aj na druhú. Medzinárodná spolupráca a plánovanie, takisto aj vzájomná výmena odborných poznatkov, sú preto veľmi dôležité.

Valeria Salvatori pochválila, že sa pripravujú väčšie projekty zaoberajúce sa šelmami na Slovensku aj v Čechách a už existuje určitá spolupráca. Hoci boli momenty, keď sa odbočovalo od témy k polemike ako stále preberaným otázkam počtov či odstrelu medveďov na Slovensku, napriek tomu sa zástancovia poľovníctva a radikálnejší environmentalisti zhodli na viacerých veciach. Naším prispevkom k diskusii sme chceli pripomenúť účastníkom, že riešenie problémov spojených s prítomnosťou veľkých šeliem nie je len otázkou odstrelu versus ochrany, ale je potrebná prevencia a osveta.

Naviac, ako bolo spomenuté v niektorých prezentáciách, zatiaľčo ochranári sa hádajú s poľovníkmi o podmienkach lovu, nastúpia potenciálne vážnejšie problémy pre prírodu spojené s budovaním diaľníc či rozvojom obcí a centier cestovného ruchu. Vyjadrili sme náš záujem konštruktívne prispieť a zúčastniť sa projektu plánovaného Štátnou ochranou prírody SR orientovaného na výskum a manažment medveďa.